SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Zespołu Szkół nr 3 w Jarocinie

(rok szkolny 2016/2017)


OPIEKUNOWIE SU: pani Alina Kuberka - Gola, pani Elżbieta Zamaria


PRZEWODNICZĄCA SU: Joanna Gola
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ SU: Jakub Nowicki
SEKRETARZE: Agata Nawrocka
Alicja Sobczyk
SKARBNIK: Żaneta Hojnacka
SEKCJA PORZĄDKOWA: Krystian Wawrzyniak
Kamil Cubal
Karol Kasprzak
Mateusz Cubal


Logo Samorządu Uczniowskiego ZS3 JarocinPLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Zespołu Szkół nr 3 w Jarocinie
na rok szkolny 2016/2017

Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją. Samorząd realizuje zadania wynikające z regulaminu szkoły, planu wychowawczego i statutu oraz realizuje własne założenia mające na celu wzbudzenie aktywności wśród uczniów.

 1. Praca na lekcjach wychowawczych nad tematami zaproponowanymi przez społeczność uczniowską.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem przez uczniów Kodeksu Ucznia i Statutu Szkoły.
 3. Reprezentowanie szkoły w uroczystościach państwowych.
 4. Reprezentowanie społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół nr 3 w obradach Dziecięcej i Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jarocinie.
 5. Organizacja Dnia Patrona Szkoły i Dnia Samorządności.
 6. Udział w akcjach charytatywnych./Dyskoteka na rzecz schroniska dla zwierząt.
 7. Organizacja całorocznej zbiórki zużytych baterii oraz nakrętek plastikowych.
 8. Wykonywanie plakatów tematycznych i okolicznościowych na korytarzu szkolnym.
 9. Organizacja konkursów np. wiedzowych czy plastycznych dla uczniów.
 10. Organizowanie pomocy w nauce dla słabszych uczniów.
 11. Kontynuowanie konkursu "Klasa - wzorowy gospodarz szkoły".
 12. Nadzór nad prowadzeniem przez uczniów dyżurów na korytarzach szkolnych i przy wejściu do szkoły.
 13. Dbanie o porządek i mienie szkoły.
 14. Zorganizowanie "pchlego targu".
 15. Fundowanie nagród w konkursach prowadzonych przez klasy pełniące dyżur.
 16. Propagowanie wychowania przez rozrywkę i zabawę, zorganizowanie zabaw:
 17. Ustalenie średnich ocen do stypendium naukowego.
 18. Przeprowadzenie wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego (czerwiec).
 19. Współorganizacja I Pikniku Rodzinnego.
 20. Systematyczne prowadzenie zebrań SU.