Szkolna Liga Ortograficzna 2023/2024
(osiemnasta edycja)


Regulamin konkursu "Szkolna Liga Ortograficzna"

I CELE KONKURSU

 1. Doskonalenie znajomości zasad polskiej ortografii.
 2. Wykorzystywanie wiedzy ortograficznej w praktyce.
 3. Rozwijanie dbałości o poprawność ortograficzną i estetyczne pismo.
 4. Rozwijanie zdrowej rywalizacji wśród uczniów.
 5. Realizowanie jednego z założeń programu naprawczego dla szkoły podstawowej.

II UCZESTNICY

    W konkursie może wziąć udział każdy uczeń z klas IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie.

III WYMAGANIA
 1. Uczniowie piszą jedno dyktando ortograficzne w miesiącu w swoich kategoriach wiekowych (klas czwartych, piątych i szóstych, siódmych, ósmych).
 2. Każde dyktando dotyczy jednej zasady ortograficznej.
 3. Dyktanda oceniane są punktowo - za popełnione błędy są odejmowane punkty (za błędy podstawowe - 1 punkt, za drugorzędne - 0,5 punktu, za trzeciorzędne -0,25 punktu).
 4. Za dyktando napisane bezbłędnie można zdobyć 10 punktów i od tej liczby odejmuje się punkty za popełnione błędy.
 5. Wyniki konkursowe będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.
 6. Rozwiązanie konkursu nastąpi w czerwcu danego roku szkolnego.
 7. Dla najlepszych w ortografii uczniów zostaną ufundowane nagrody.

IV ORGANIZATOR

    Regulamin konkursu opracowała pani Magdalena Rojewska.
    Odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu: pani Beata Sieradzka, pani Magdalena Rojewska, pani Natalia Kaczmarek.


Szkolna Liga Ortograficzna 2023/2024 klasy 4 - 8


Szkolna Liga Ortograficzna 2023/2024 klasy 6 - 8